ARCHITEKTONICKÁ SÚŤAŽ
NA WELLNESS HOTEL V ZUBERCI

Spoločnosť VI Group vyhlasuje anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž na štvorhviezdičkový hotel v Zuberci v lokalite Pribiské.

Zámerom súťaže je získať kvalitný návrh, ktorý bude príkladom prvotriednej a udržateľnej architektúry v horskom prostredí. Budúca podoba hotela by mala čo najviac reagovať na prírodné prostredie s výhľadmi na hrebeň Západných Tatier. Návrh hotela by mal poskytovať komfort svojim návštevníkom a rešpektovať kontext prírodného prostredia v bezprostrednej blízkosti Tatranského národného parku.

Hotel bude poskytovať služby pre 160 hostí. Jeho budúcou klientelou budú prevažne rodiny a organizované skupiny, ale aj jednotliví turisti. Súčasťou návrhu sú spoločenské a stravovacie priestory a wellness. Hotel by mal poskytovať služby aj verejnosti.

Súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov.


Vyhlasovateľ:
VI GROUP, spol. s r. o.

Kontakt:
Ing. arch. Svetlana Zimanová, +421 911 759 111, sutaz@vigroup.sk

Účel súťaže: 
Účelom súťaže je nájsť najvhodnejší návrh riešenia predmetu súťaže vo vzťahu k zadaniu a požiadavkám obsiahnutých v týchto súťažných podmienkach.

Formát súťaže: 
Verejná projektová dvojetapová kombinovaná (urbanisticko-architektonická) súťaž návrhov.

Okruh účastníkov:
Účastníkom môže byť jedine subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 alebo §5 ods. (1) písmeno a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej „ZAA“) alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.


Termíny:

  • Lehota na vyhlásenie súťaže: 25.10.2021
  • Lehota na predkladanie súťažných návrhov v prvej etape:   17.01.2022 do 17:00
  • Predpokladaná lehota na zaslanie výzvy účastníkom o 2. etape: 01.02.2022
  • Lehota na predkladanie súťažných návrhov v druhej etape:   28.03.2022 do 17:00
  • Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 17.04.2022

Vyhlasovateľ odporúča v rámci prípravy návrhu absolvovať obhliadku miesta realizácie predmetu súťaže. Miesto realizácie predmetu súťaže je voľne prístupné. Organizovaná obhliadka sa nekoná.


Porota:

Riadni členovia poroty

Nezávislí na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Ľubomír Závodný - autorizovaný architekt SKA - predseda poroty
doc. Ing. arch. Antonín Novák - autorizovaný architekt ČKA
Ing. arch. Michal Krištof
- autorizovaný architekt ČKA
Ing. arch. Andrea Ambrovičová Mikulajová - autorizovaná architektka SKA
Ing. Vladimír Šiška - starosta obce Zuberec

Závislí na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Richard Duška - autorizovaný architekt SKA
Ing. arch. Juraj Duška - autorizovaný architekt SKA


Náhradníci poroty

Nezávislí na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Andrej Olah - autorizovaný architekt SKA
Ing. arch. Jana Benková - architektka

Závislí na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Barbora Vargová ArtD. - architektka


Ceny 
1. Cena: 20 000,00 €
2. cena: 12 000,00 €
3. cena: 8 000,00 €

Suma vyhradená na odmeny:  12 000,00 €

Do 2. etapy postúpi maximálne 6 návrhov s najvyšším počtom bodov. V prípade, že porota
bude považovať počet hodnotených návrhov alebo ich kvalitu za nízku, môže počet návrhov
do 2. etapy znížiť najmenej na 3 návrhy.


Kontaktný bod
Komunikácia medzi vyhlasovateľom a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom (prípadne českom) jazyku výhradne prostredníctvom tejto stránky: www.vigroup.sk/zuberecsutaz a kontaktného emailu: sutaz@vigroup.sk


Dokumenty na stiahnutie:


Súťažné podmienky
Súťažné zadanie
Súťažné pomôcky

Mám otázku:
V prípade otázok, prosím, využite kontaktný email: sutaz@vigroup.sk

Do textu emailu napíšte Vašu otázku a predmet emailu označte slovom “Otázka”. Všetky vysvetlenia, odpovede z kontaktného emailu a kladné vybavenia žiadostí o nápravu bude vyhlasovateľ zverejňovať najneskôr v lehote 5 dní od doručenia žiadosti prostredníctvom tejto stránky.


Zobraziť odpovede na otázky:
Odpovede na už zodpovedané otázky nájdete TU.


Chcem odovzdať návrh

Pre odovzdanie súborov v rozsahu podľa čl.7 Súťažných podmienok využite kontaktný email: sutaz@vigroup.sk 

Do textu emailu vložte odkaz na Vaše externé úložisko, odkiaľ si súbory stiahneme (s dostupnosťou súborov minimálne 7 dní) a predmet emailu označte slovom “Návrh”. 
Po doručení návrhu Vám bude zaslaný potvrdzujúci email.


en_GB