KARIÉRA

KARIÉRA

Aktuálne voľné pracovné miesta:

Prihlásiť sa môžete pomocou tohto formulára:

KONTAKTNÝ FORMULÁR - KARIÉRA
Maximum upload size: 268.44MB
Súhlas

* Vyplnením a zaslaním registračného formuláru vyjadrujete svoj slobodný súhlas s tým, aby prevádzkovateľ – spoločnosť VI GROUP, spol. s r.o., Roľnícka 157, 831 07 Bratislava, IČO: 35 972 131 spracúval vo svojich informačných systémoch. Vaše osobné údaje obsiahnuté v registračnom formulári a pripojenom životopise na účel Vašej evidencie v databáze uchádzačov o zamestnanie pre akúkoľvek vhodnú pracovnú pozíciu. Poskytnutím osobných údajov našej spoločnosti nadobúdate postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo kedykoľvek odvolať udelený súhlas, ďalej právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Ako dotknutá osoba máte súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Spracúvanie osobných údajov na účely evidencie v databáze uchádzačov o zamestnanie pre akúkoľvek vhodnú pracovnú pozíciu je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, čiže na základe súhlasu dotknutej osoby. V odôvodnených prípadoch môžu byť osobné údaje poskytnuté príjemcom ako sú napríklad Inšpektorát práce, orgány činné v trestnom konaní.Čas platnosti súhlasu so spracúvaním osobných údajov je 6 mesiacov odo dňa poskytnutia súhlasu. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním súhlasu. Právo dotknutej osoby odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov možno uplatniť aj pred uplynutím času, na ktorý bol tento súhlas udelený. Osobné údaje nebudú zverejňované, ani poskytované príjemcom v tretích krajinách, k profilovaniu dotknutých osôb môže dochádzať výlučne v súvislosti s výberom vhodného uchádzača na konkrétnu pracovnú pozíciu.