OTÁZKY A ODPOVEDE

 1. Prečo ste rátali IZP aj z pozemkov, ktoré nie sú vo vašom vlastníctve? Existuje dohoda s vlastníkmi, alebo ide o chybu pri výpočte? 

Výpočet je rátaný z celku, ktorý určil spracovateľ ÚP, nejde o chybu. Spracovateľ ÚP je zároveň expertom poroty a podieľal sa na podmienkach a zadaní súťaže, spolu so starostom obce, ktorý je členom poroty, Zastupiteľstvo obce Zuberec zároveň schválilo Lokalitný program podľa ktorého sa ďalej špecifikovali podmienky a limity zadania. Súbežne so súťažou alebo po vyhodnotení súťaže budú vypracované Zmeny a doplnky ÚP, aby bola stavba v súlade s ÚP.

Naša spoločnosť zároveň postupne vykupuje podiely na okolitých parcelách, aby boli v našom vlastníctve, tento proces je zdĺhavejší.

 

 1. V zadaní informujete, že je možné na územie umiestniť objekt s maximálne 4 NP a s 1 ustúpeným podlažím alebo podkrovím.
  V texte ÚPN- O Zuberec sa však píše: Dodržať výškovú reguláciu stanovenú v ÚPN-Z Brestová- Prieves: 1PP a max. 2NP s využitým podkrovím (max. 2 podlažia v krove) pri dodržaní max. výšky hrebeňa strechy 15m od upraveného terénu.
  Nie je ÚP smerodajný? V ÚP sa píše o podkroví a nie o ustúpenom podlaží s rovnou strechou, ide tak o nesprávne vysvetlenie znenia ÚP v zadaní súťaže?

Nakoľko ÚP určuje 2 np v „krove“ čo by nepriaznivo obmedzovalo celkový návrh, so spracovateľom ÚP a obcou bolo dohodnuté /a schválené v lokalitnom programe/ dodržanie výšky objektu 15 m od upraveného terénu s určením maximálnej možnej podlažnosti na túto výšku. Takto je pri dodržaní výšky, zároveň priestor na modernejšie výrazové architektonické prostriedky, než určuje starší územný plán a lepšie využitie územia pre súčasné potreby lokality.

Súbežne so súťažou alebo po vyhodnotení súťaže budú vypracovávané Zmeny a doplnky ÚP, aby bola stavba v súlade s ÚP.

 

 1. Do kapacity 160 hostí sú zarátané aj prístelky, alebo sa tieto miesta nerátajú do celkového počtu ubytovaných?

Do kapacity 160 hostí sa zarátavajú iba stále lôžka pre návštevníkov.

 

 1. Prosíme o objasnenie pojmu „registrácia“ v prílohách č. 2 a 3 súťažných podmienok. Nie je nám jasné, či sa pojmu registrácia rozumie obchodný register, v ktorom je spoločnosť zapísaná, alebo sa tento pojem vzťahuje k dani z pridanej hodnoty.

Pojem „registrácia“ v sprievodnej dokumentácií (teda prílohy č.2 a č.3 súťažných podmienok) je vo význame registrácie právnickej osoby v obchodnom registri, ktorá má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 alebo §5 ods. (1) písmeno a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej „ZAA“) alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka. Je potrebné uviesť oddiel a číslo vložky (z výpisu z obchodného registra alebo z potvrdenia o zápise do registra), prípadne aj dátum zápisu do obchodného registra.
V prípade ak sa jedná o fyzickú osobu vykonávajúcu dané činnosti ako „slobodné povolenia“ (podľa § 3, odst. 7 a) ZAA), uvedie účastník do kolónky „registrácia“ svoje číslo autorizácie a komoru v ktorej je autorizovaný.

 

 1. V súťažných podmienkach v bode 8.3. je napísané:
  Priestorové zobrazenie
  – 2x priestorové zobrazenia do predpísaných pohľadov v Súťažnej pomôcke č. 03: fotodokumentácia (preukázanie zachovania predpísaných pohľadových osí)
  – 2x charakteristické zobrazenia (vizualizácie, zákresy do fotografie, koláže, kresby) z ľubovoľnej úrovne chodca.
  V súťažnej pomôcke č. 03 sa ale nenachádzajú predpísané zákresové fotografie pre zachovanie pohľadových osí. Ide o chybu v podkladoch, alebo je poloha kamery vo funkčnom celku ľubovoľná?

Vzhľadom na rozličný charakter a situáciu navrhovaných objektov medzi účastníkmi, je možné zvoliť ľubovoľné zákresové fotografie a pozície kamery (vlastné, alebo v súťažných pomôckach), ktoré budú charakteristicky zobrazovať návrh v prírodnom kontexte riešeného územia. Pri jednom zo zákresov sa odporúča použiť aspoň smer pohľadu, ktorého pozícia je približne naznačená v súťažnej pomôcke č.01 „01-katastralna_mapa.dwg/pdf“, čiarkovanou ružovou šípkou značenou v legende ako „zachovanie pohľadových osí na Roháče“.