WE PROPOSE

Best services

Naše hodnoty

V spoločnosti VI GROUP vyznávame päť základných hodnôt, ktoré vyjadrujú naše spoločné chápanie toho, v čo veríme, ako sa správame, a to, o čo sa snažíme.

  • Čestnosť
  • Spoľahlivosť
  • Otvorenosť
  • Efektívnosť
  • Udržateľnosť

Firemná kultúra

Spoločenská zodpovednosť

Vnímame ju ako záväzok pomáhať tým, ktorí to potrebujú, záväzok dodržiavať etické štandardy a prispievať k zlepšovaniu životného i pracovného prostredia. K prioritným oblastiam spoločenskej zodpovednosti, ktorým sa venujeme patrí:

Podpora komunít


prostredníctvom občianskych združení VI GROUP a VI GROUP II podporujeme rôzne verejnosti prospešné aktivity, nie sme iba developerskou spoločnosťou, ale aj dobrým susedom

Trvalá udržateľnosť


snažíme sa zmierňovať dopad našej činnosti na životné prostredie - separujeme odpad, šetríme vodu a elektrickú energiu, používame recyklované kuchynské a hygienické potreby, tlačíme len nevyhnutné dokumenty, v e-mailoch upozorňujeme na šetrenie prírody a zváženie nutnosti tlače, uprednostníme elektronickú formu materiálov než tlačenú

Zelená zodpovednosť


dbáme o spoločenskú, ekonomickú a environmentálnu zodpovednosť- presádzanie stromov, nová výsadba.