Prohlášení provozovatele
o zpracování osobních údajů

Provozovatel VI GROUP, spol. s ro . se sídlem Rolnická 157 Bratislava - městská část Vajnory, 831 07, IČO: 35972131 jako provozovatel webového sídla https://www.vigroup.sk/ (dále jen „provozovatel“), že k zajištění ochrany práv dotčených osob přijal přiměřená technická a organizační opatření, která deklarují zákonné zpracování osobních údajů. Provozovatel dále zavedl transparentní systém zaznamenávání bezpečnostních incidentů a jakýchkoli otázek ze strany dotčené osoby, jakož i jiných osob.

Jednotlivé informace se může dotyčná osoba dozvědět i telefonicky na: 0948 132 120, emailem: atelier@vigroup.sk, osobně na adrese Rolnická 157 Bratislava - městská část Vajnory, 831 07, nebo na webovém sídle provozovatele: https://www.vigroup.cz/cs/ochrana-osobních-udajů/.

Níže uvádíme informace o zpracování a ochraně osobních údajů ve smyslu nařízení EP a Rady EU. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů ao volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) a zákona ČR 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně a doplnění některých zákonů (dále jen: „zákon o ochraně osobních údajů“).

1. Provozovatel

VI GROUP, spol. s r.o.
Rolnická 157 Bratislava - městská část Vajnory, 831 07

IČ: 35972131

Vaše údaje zpracováváme pro vlastní účely jako Provozovatel. To znamená, že my stanovujeme účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.

2. Seznam našich zprostředkovatelů a příjemců, kteří zpracovávají Vaše osobní údaje

Při navštívení našeho webového sídla https://www.vigroup.sk/,při zasílání marketingových materiálů – newsletterů , při vyplnění kontaktního formuláře, Vaše údaje zpracovává i další subjekt, který se nachází v postavení zprostředkovatele nebo příjemce:

Subjekt
Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, Bratislava 841 04, IČO: 36421928
Maner Consult s.r.o., Ľanová 31, Chorvátsky Grob 900 25, 50225855
Marián Hrúzik, Príčina 680/24, Žitavany 95197, 48305880
Ing. Peter Loziňák, Azalková 767/2, Bratislava-Ružinov 82102, 45561524
StavControl, s. r. o., Silvánova 2793/2, Pezinok 902 01, 46196994
RT engineering, s.r.o., Ul. 1. Mája 248, Kysucké Nové Mesto 024 01, 50772317
Dorota Vavrušová D.O.A., Čiernovodská 5231/6, Bratislava-Vrakuňa 82107, 34717111
Martin Ščerbák, Brezová 715/4, Dunajská Lužná 90042, 53167961

3. Účel zpracování osobních údajů

Jménem VI GROUP, spol. s ro . jako provozovatel, získáváme od Vás pouze ty údaje, které skutečně potřebujeme k poskytnutí plnohodnotné služby: [IDB2] prodej nemovitosti, při poskytování klientské a produktové podpory, nebo při vyřizování případně vzniklých reklamací. Účely zpracování osobních údajů při jednotlivých procesních krocích jsou:

 • Při komunikaci s klienty telefonicky, osobně, formou elektronické/papírové pošty nebo prostřednictvím online kontaktního formuláře, zpracováváme údaje ve smyslu čl. Čl. 1 písm. f) Nařízení GDPR – oprávněného zájmu za účelem reakce na Vámi podanou poptávku/podnět nebo otázku ohledně poskytovaných služeb a dodávaných produktů, kdy je nezbytné verifikovat relevanci požadavku, nebo realizovat případný následný kontakt Vás jako dotčené osoby
 • V případě projevení zájmu o naše služby, při vytváření objednávky služeb telefonicky, osobně, formou elektronické/papírové pošty zpracováváme údaje ve smyslu čl. 1.2. Čl. 1 písm. b) Nařízení GDPR – kde zpracování údajů je nezbytné pro provádění potřebných opatření dle Vašich požadavků jako objednatele před uzavřením a potvrzením objednávky, čili během procesu předsmluvního vztahu – např. identifikace klienta během vytváření, definování nebo úpravy objednávky, určení nebo změna adresy a času dodání, případně doplnění jiných potřebných údajů k uzavření objednávky
 • Po potvrzení objednávky, čili po vzniknutí smluvního vztahu mezi provozovatelem VI GROUP, spol. s ro . a Vámi jako dotčenou osobou objednatelem / klientem, při potřebné kooperativní komunikaci s klientem, při informování o změnách stavu objednávky, při finálním osobním doručování, nebo při přípravě a vystavování daňového dokladu (faktury) zpracováváme údaje ve smyslu čl. Čl. 1 písm. b) Nařízení GDPR – kde zpracování údajů je nezbytné pro naplnění smluvního vztahu, jejíž smluvní stranou jste Vy jako dotyčná osoba klient
 • Prostřednictvím webového sídla VI GROUP, spol. s ro . máte možnost zaregistrovat si emailovou adresu jako odběratel produktových novinek – newsletterů , kde zpracováváme údaje ve smyslu čl. Čl. 1 písm. a) Nařízení GDPR – na základě uděleného souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem zasílání aktuálních novinek formou newsletterů na poskytnutou emailovou adresu

4. Seznam zpracovávaných osobních údajů

 • Údaje potřebné pro odeslání zprávy prostřednictvím online kontaktního formuláře
  • Jméno
  • Adresa elektronické pošty
 • Údaje při registraci k odběru newsletteru – produktových novinek
  • Adresa elektronické poštyy
 • Údaje potřebné pro realizaci objednávky
  • Jméno a příjmení
  • Adresa elektronické pošty
  • Adresa trvalého bydliště, případně jiná korespondenční adresa pro doručení zásilky
  • Telefonní číslo
 • • Fakturační údaje
  • Jméno a příjmení
  • Adresa trvalého bydliště, případně jiná korespondenční adresa pro doručení zásilky
  • číslo účtu / IBAN
 • Kontaktní údaje v případě doručování zásilky
  • Jméno a příjmení
  • Adresa trvalého bydliště, případně jiná korespondenční adresa pro doručení zásilky
  • Telefonní číslo – pro potřeby potvrzení data, času a místa doručení nebo v případě provedení změny v objednávce
  • Adresa elektronické pošty – pro potřeby zaslání elektronického potvrzení objednávky a změny stavu objednávky, zároveň jako nouzový komunikační prostředek pokud zákazník není dostupný na uvedeném telefonním čísle.

5. Doba zpracování a uchovávání Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje, které jsme zpracovali, nebo zpracováváme ve smyslu článku. Čl. 1 písm. b) Nařízení GDPR – v rámci plnění závazků provozovatele VI GROUP, spol. s ro . vůči objednatelům a klientům, dále zpracováváme za účelem splnění si našich zákonných povinností na úseku daní a účetnictví, které nám vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. uchovávání jednotlivých účetních záznamů Vašich potvrzených objednávek a fakturace pro účely doručení vybraného zboží na Vaši kontaktní adresu v smyslu zákona č. 431/2002 Sb z. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro případy prokázání splnění si daňových povinností ve smyslu daňových právních předpisů zákon č. 595/2003 Sb z. o dani z příjmů, zákon č. 563/ 2009 Sb z. o správě daní apod.), musíme uchovávat po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. V každém případě se ale řídíme zásadou minimalizace uchovávání osobních údajů ve smyslu čl. 1.2. Čl. 1 písm. e) Nařízení GDPR a proto budou Vaše osobní údaje, které nepodléhají archivaci podle zvláštních právních předpisů, vymazány nebo anonymizovány.

Osobní údaje zpracovávané ve smyslu čl. Čl. 1 písm. a) Nařízení GDPR – na základě Vámi uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání aktuálních marketingových novinek zpracováváme údaje po dobu 3 let, nebo do odvolání souhlasu. V případě končící doby zpracování údajů realizujme kontakt písemnou formou nebo prostřednictvím elektronické pošty, kdy je možné souhlas se zpracováním osobních údajů pro definovaný účel obnovit a prodloužit na následující období zpracování. V případě neudělení souhlasu při obnovování a prodlužování účelu zpracování nebo nereagování na provedený kontakt, Vaše osobní údaje již nebudeme dále zpracovávat – tzn. automaticky údaje vyřadíme z evidence, elektronické údaje technicky vymažeme ze systémů a fyzicky skartujeme.

Osobní údaje zpracovávané ve smyslu čl. Čl. 1 písm. f) Nařízení GDPR – na základě oprávněného zájmu, které byly získány při reakci na Vámi podanou poptávku/podnět nebo otázku ohledně poskytovaných služeb a dodávaných produktů, kdy bylo nezbytné verifikovat relevanci požadavku, nebo realizovat případný následný kontakt klienta/dotčené osoby, po vyřízení nebyly následně postoupené do předsmluvního nebo smluvního vztahu jsou neprodleně vymazány.

Jako Provozovatel zajistíme výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu poté, co: byly ukončeny všechny smluvní vztahy mezi Vámi a Provozovatelem; a/nebo

 • zanikly všechny Vaše závazky vůči Provozovateli; a/nebo
 • byly vyřízeny všechny Vaše reklamace a žádosti; a/nebo
 • byla vypořádána všechna další práva a povinnosti mezi Vámi a Provozovatelem; a/nebo
 • byly naplněny všechny účely zpracování stanovené právními předpisy nebo účely zpracování, k nimž jste nám dali souhlas, jestliže zpracování probíhalo na základě souhlasu dotyčné osoby; a/nebo
 • uplynula lhůta, na kterou byl souhlas udělen nebo dotyčná osoba svůj souhlas odvolala; a/nebo
 • bylo vyhověno žádosti dotyčné osoby o výmaz osobních údajů a byl naplněn některý z důvodů odůvodňujících vyhovění této žádosti; a/nebo
 • nastala rozhodná právní skutečnost pro skončení účelu zpracování a zároveň uplynula i ochranná retenční lhůta vymezená s ohledem na princip minimalizace doby uchovávání osobních údajů;
 • a současně netrvá oprávněný zájem Provozovatele, zanikly všechny povinnosti Provozovatele stanovené obecně závaznými právními předpisy, které vyžadují uchovávání osobních údajů dotčené osoby (zejména pro účely archivace, výkonu daňové kontroly apod.), nebo které by bez jejich uchování nebylo možné splnit.

Jakékoliv náhodně získané osobní údaje v žádném případě dále systematicky nezpracováváme pro žádný námi vymezený účel. Pokud je to možné, informujeme dotyčnou osobu, jejíž náhodně získané osobní údaje patří o jejich náhodném získání a podle povahy případu jí poskytneme potřebnou součinnost vedoucí k obnovení kontroly nad jejími osobními údaji. Ihned po těchto nezbytných úkonech směřujících k vyřešení situace, veškeré náhodně získané osobní údaje neprodleně bezpečným způsobem zlikvidujeme.

V případě zájmu o další informace o konkrétní době uchovávání Vašich osobních údajů nás prosím kontaktujte prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na našem webovém sídle

6. Kamerové systémy na naším provozu

Naše prostory provozu (v interiéru a exteriéru) jsou monitorovány kamerovým bezpečnostním systémem s možností pořizování záznamem. Bezpečnostní systém na provozu je zaveden ve smyslu Čl. Čl. 1 písm. f) Nařízení GDPR – oprávněného zájmu za účelem ochrany majetku před krádeží nebo poškozením, jakož iz důvodu objasňování možné nezákonné činnosti. Provozovatelem kamerového systému jsme my, společnost VI GROUP, spol. s ro ., Rolnická 157 Bratislava – městská část Vajnory, 831 07, IČ: 35972131

Doba uchovávání kamerového záznamu je 72 hodin.

7. Zveřejnění údajů

Provozovatel získané údaje v žádném případě nezveřejňuje.

8. Přeshraniční přenos osobních údajů

Přeshraniční přenos osobních údajů se neuskutečňuje.

9. Práva a povinnosti subjektu údajů

 • Zákazník je povinen uvést pouze úplné a pravdivé údaje.
 • Zákazník se zavazuje, že v případě změny své údaje zaktualizuje a to nejpozději před zrealizováním první objednávky následující po vzniku změny.
 • Zákazník se zavazuje, že poskytne-li osobní údaje třetí osoby (jméno, příjmení, telefonní číslo), činí tak pouze s jejím souhlasem a dotyčná osoba je obeznámena s postupy, právy a povinnostmi, které jsou uvedeny na této stránce.
 • Jako náš klient a dotyčná osoba máte ve stanoveném rozsahu právo rozhodovat o nakládání s Vašimi osobními údaji. Uplatnit níže uvedená práva si můžete:
  • Osobně na kontaktním místě Provozovatele Rolnická 157 Bratislava - městská část Vajnory, 831 07;
  • Prostřednictvím naší zákaznické linky: 0948 132 120;
  • Prostřednictvím elektronické pošty: atelier@vigroup.sk;
  • Písemně na adrese Provozovatele: VI GROUP, spol. s ro ., Rolnická 157 Bratislava – městská část Vajnory, 831 07

Budeme se Vám snažit odpovědět co nejdříve, vždy Vám však odpovíme nejpozději do 30 dnů od obdržení Vaší žádosti. Platné právní předpisy a Nařízení GDPR, resp. Zákon Vám zajišťují zejména:

Právo na přístup – Máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, zda se zpracovávají Vaše osobní údaje, a pokud tomu tak je, získat kopii těchto údajů a dodatečné informace vyplývající z čl. 15 Nařízení, resp. § 21 Zákona. V případě, že o Vás získáváme velké množství údajů, můžeme od Vás požadovat, abyste specifikovali svůj požadavek na okruh konkrétních údajů, které o Vás zpracováváme.

Právo na opravu – K tomu, abychom o Vás neustále zpracovávali jen aktuální osobní údaje potřebujeme, abyste nám jejich změnu oznámili co nejdříve, jak nastane. V případě, že o Vás zpracováváme nesprávné údaje, máte právo požadovat jejich opravu.

Právo na výmaz – Pokud budou naplněny podmínky článku 14 Nařízení, resp. § 23 Zákona, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. O výmaz proto můžete žádat například pokud jste odvolali Váš souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní základ zpracování, nebo v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně, nebo se pominul účel, pro který jsme Vaše osobní údaje zpracovávali a nezpracováváme je za jiným kompatibilním účelem. Vaše údaje však nevymažeme, pokud jsou potřebné k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Právo na omezení zpracování – Pokud budou naplněny podmínky článku 18 Nařízení, resp. § 24 Zákona, můžete od nás požadovat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. O omezení proto můžete žádat například během toho, jak namítáte správnost zpracovávaných údajů nebo v případě, že je zpracování nezákonné a Vy si nepřejete, abychom údaje vymazali, ale potřebujete, aby jejich zpracování bylo omezeno během toho, jak si uplatníte Vaše práva. Vaše údaje nadále zpracováváme, pokud existují důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Právo na přenosnost – Pokud je zpracování založeno na Vašem souhlasu nebo vykonáváno za účelem plnění smlouvy uzavřené s Vámi a zároveň vykonáváno automatizovanými prostředky, máte právo od nás obdržet Vaše osobní údaje, které jsme od Vás získali v běžně používaném strojově čitelném formátu. Budete-li o to mít zájem a bude to technicky možné, Vaše osobní údaje přeneseme přímo k jinému provozovateli. Toto právo nebude možné uplatnit na zpracování vykonávané z důvodu plnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Právo namítat vůči zpracování – Zpracováváme-li Vaše osobní údaje z důvodu plnění úkolu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nám svěřené, nebo pokud je zpracování vykonáváno na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, máte právo namítat vůči takovému zpracování. Na základě Vaší námitky zpracování osobních údajů omezíme a pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo důvody pro prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků, osobní údaje nadále zpracovávat nebudeme a Vaše osobní údaje smažeme. Máte právo kdykoli namítat proti zpracování osobních údajů za účelem přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Po vznesení námitky Vaše osobní údaje již k tomuto účelu zpracovávat nebudeme.

Právo podat stížnost – Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s Nařízením, resp. Zákonem máte právo podat stížnost na jeden z příslušných dozorčích orgánů, zejména v členském státě Vašeho obvyklého pobytu, místa výkonu práce nebo v místa údajného porušení. Pro území Slovenské republiky je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem: Hraniční 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

Právo odvolat souhlas – Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování. Pokud se kdykoli později rozhodnete, že máte zájem opětovně dostávat od nás obchodní a marketingové nabídky o našich produktech a službách, svůj odvolaný souhlas (respektive podanou námitku) můžete kdykoli znovu udělit, a to kteroukoli výše uvedenou formou kontaktu.

10. Kontaktní údaje Úřadu a odpovědné osoby

Úřad pro ochranu osobních údajů
Adresa:
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
České republiky

IČO: 70 837 627

informační linka je k dispozici v úterý a ve čtvrtek od 13.00 do 15.30 hod.

oficiální web: https://www.uoou.cz

oficiální E-mail: posta@uoou.cz

ID datové schránky: qkbaa2n

11. Zabezpečení webového sídla

Webové sídlo https://www.vigroup.sk/ používá při jakémkoli připojení uživatele a přenosu jakýchkoli údajů šifrované připojení SSL, které znemožňuje přístup třetích osob k přenášeným údajům během jejich přenosu na internetu a pozměňování takových údajů třetími osobami. Databáze provozovatele obsahující osobní údaje jsou chráněny šifrováním a neveřejnými přístupovými údaji v souladu s nejmodernějšími technickými standardy.

12. Zásady používání souborů cookies

V souladu s §55 odst. 5 Zákona NRSR čj. 351/2011 Sb . o elektronických komunikacích ve znění pozdějších předpisů si vás dovolujeme informovat o používání cookies a zaměřit Vaši pozornost na možnost změny nastavení svého internetového prohlížeče pro případ, že vám aktuální nastavení využívání cookies nevyhovuje.

Co jsou cookies ?

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které mohou být do internetového prohlížeče odesílány při návštěvě webových stránek a ukládány do Vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. smartphone nebo tablet) přesněji do složky pro soubory internetového prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, datum svého vzniku a informace pomocí kterých si umí stránka „všimnout“ určité vstupy, nastavení a preference (například přihlášení se, řeč, velikost písma a jiné preference zobrazování) během určitého času, takže je nemusíte při následujících návštěvách nebo při pohybu na stránce nově zadávat. Cookies mohou také sloužit k zachycení toho, jak stránku používáte, ak jeho analýze. Existují tzv. session cookies , které se vymažou po zavření okna prohlížeče, a tzv. permanentní cookies , které se ukládají během delšího časového období na Vašem harddisku a teprve po uplynutí určeného času je prohlížeč vymaže.

Používání cookies

Používáním stránek provozovaných VI GROUP, spol. s ro . vyjadřujete souhlas s použitím cookies v souladu s nastavením Vašeho internetového prohlížeče. Pokud navštívíte naše webové stránky, v prohlížeči máte povoleno přijímání souborů cookies , neprovedete změnu nastavení internetového prohlížeče a pokračujete v návštěvě našich webových stránek považujeme to za přijetí našich podmínek používání souborů cookies .
Soubory cookies , které používáme, nepoškozují váš počítač.

Proč používáme cookies?

Cookies používáme s cílem optimálně vytvářet a neustále zkvalitňovat naše služby, přizpůsobit je Vašim zájmům a potřebám, zlepšovat jejich strukturu a obsah, jakož i na vytváření zajímavých nabídek pro Vás. Provozovatel VI GROUP, spol. s ro . nepoužívá údaje získané používáním cookies jako kontaktní údaje ke kontaktování prostřednictvím pošty, elektronické pošty nebo telefonu. V rozsahu, v jakém jednotlivé implementované cookies zpracovávají údaje, dochází ke zpracování ve smyslu čl. Čl. 1 písm. f) Nařízení GDPR – oprávněného zájmu za účelem zachování co nejlepší funkcionality a optimalizaci internetové stránky a propagačních nástrojů, pro cílený a efektivní marketing a remarketing.

Jak lze změnit nastavení cookies ?

Většina internetových prohlížečů je původně nastavena na automatické akceptování cookies . Toto nastavení můžete změnit zablokováním cookies nebo upozorněním v případě, že se mají cookies poslat do vašeho zařízení. Instrukce pro změnu cookies naleznete ve volbě „nápověda“ každého prohlížeče. Pokud používáte různá zařízení pro přístup ke stránkám (např. počítač, smartphone, tablet), doporučujeme každý prohlížeč na každém zařízení přizpůsobit vašim preferencím cookies.

Konkrétní postup pro nejpoužívanější webové prohlížeče naleznete zde:
Chrome
Safari
Internet Explorer
Firefox
Android

Proč si ponechat nastavení cookies ?

Používání cookies a jejich povolení ve webovém prohlížeči je na vašem rozhodnutí. V případě změny jejich nastavení však mohou mít některé naše webové stránky omezenou funkčnost a snížený uživatelský komfort.

Investujte do budúcnosti
s nami, aby vaše investície
dosiahli nové výšky.

Chcete vedieť viac? Vyplňte formulár a náš burzový maklér vás bude kontaktovať, aby vám poskytol všetky potrebné informácie o dlhopise.