Oświadczenie administratora
o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator VI GROUP, spol. s r.o. z siedzibą w Roľnícka 157 Bratysława – dzielnica Vajnory, 831 07, IČO: 35972131 jako administrator strony internetowej https://www.vigroup.sk/ (zwany dalej "administratorem") oświadcza, że w celu zapewnienia ochrony praw osób, których dane dotyczą, podjął odpowiednie środki techniczne i organizacyjne deklarujące zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Ponadto administrator wdrożył przejrzysty system rejestrowania incydentów bezpieczeństwa i wszelkich pytań ze strony osoby, której dane dotyczą, a także innych osób.

Osoba, której dane dotyczą, może również uzyskać indywidualne informacje telefonicznie pod numerem: 0948 132 120, pocztą elektroniczną: atelier@vigroup.sk, osobiście pod adresem Roľnícka 157 Bratysława – centrum Vajnory, 831 07 lub na stronie internetowej operatora: https://www.vigroup.sk/pl/prywatnosc/.

Poniżej znajdują się informacje na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy Republiki Słowackiej nr 18/2018 Dz.U. o ochronie danych osobowych i o zmianie niektórych ustaw (dalej: "Ustawa o ochronie danych osobowych").

1. Administrator danych

VI GROUP, spol. sr.o.
Roľnícka 157 Bratislava – Vajnory, 831 07

REGON: 35972131

Przetwarzamy Twoje dane do własnych celów jako Administrator danych. Oznacza to, że określamy cele, dla których zbieramy Twoje dane osobowe, określamy sposoby przetwarzania i odpowiadamy za ich prawidłową realizację.

2. Lista naszych podmiotów przetwarzających i odbiorców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej https://www.vigroup.sk/, wysyłania materiałów marketingowych – newsletterów, wypełniania formularza kontaktowego, Twoje dane są również przetwarzane przez inny podmiot, który jest w roli podmiotu przetwarzającego lub odbiorcy:

Temat
Websupport, s.r.o., Staré Grunty 12, Bratysława 841 04, IČO: 36421928
Maner Consult s.r.o., Ľanová 31, chorwacki Grob 900 25, 50225855
Marián Hrúzik, Cause 680/24, Žitavany 95197, 48305880
Peter Loziňák, Azalková 767/2, Bratislava-Ružinov 82102, 45561524
StavControl, s. r. o., Silvánova 2793/2, Pezinok 902 01, 46196994
RT engineering, s.r.o., ul. 1. Maj 248, Kysucké Nové Mesto 024 01, 50772317
Dorota Vavrušová D.O.A., Čiervodská 5231/6, Bratislava-Vrakuňa 82107, 34717111
Martin Ščerbák, Brezová 715/4, Dunajská Lužná 90042, 53167961

3. Cel przetwarzania danych osobowych

W imieniu VI GROUP, spol. s r.o. jako administratora uzyskujemy od Państwa tylko te dane, które są nam naprawdę potrzebne do świadczenia pełnej usługi: [IDB2] sprzedaż nieruchomości, przy obsłudze klienta i produktu lub przy rozpatrywaniu ewentualnych reklamacji. Celami przetwarzania danych osobowych na poszczególnych etapach postępowania są:

 • Komunikując się z klientami telefonicznie, osobiście, e-mailem/pocztą papierową lub za pośrednictwem internetowego formularza kontaktowego, przetwarzamy dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO – prawnie uzasadniony interes w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez Państwa zapytanie/sugestię lub pytanie dotyczące świadczonych usług i dostarczonych produktów, gdy jest to niezbędne do weryfikacji zasadności żądania lub do ewentualnego późniejszego kontaktu z Panią/Panem jako osobą, której dane dotyczą
 • W przypadku zainteresowania naszymi usługami, przy składaniu zamówienia na usługi telefonicznie, osobiście, w formie elektronicznej/papierowej, przetwarzamy dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO – gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia niezbędnych środków zgodnie z Twoimi wymaganiami jako klienta przed zawarciem i potwierdzeniem zamówienia, tj. w trakcie procesu stosunku przedumownego – np. identyfikacja klienta podczas tworzenia, zdefiniowanie lub modyfikacja zamówienia, określenie lub zmiana adresu i czasu dostawy lub dodanie innych niezbędnych danych do zawarcia zamówienia
 • Po potwierdzeniu zamówienia, tj. po nawiązaniu stosunku umownego pomiędzy operatorem VI GROUP, spol. s r.o. a Tobą jako osobą, której dane dotyczą, w niezbędnej współpracy z klientem, w informowaniu o zmianach statusu zamówienia, w ostatecznej dostawie osobistej, lub w przygotowaniu i wystawieniu dokumentu podatkowego (faktury), przetwarzamy dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO – gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia stosunku umownego, dla których klient jest stroną, której dane dotyczą;
 • Za pośrednictwem strony internetowej VI GROUP, spol. s r.o. mają Państwo możliwość zarejestrowania adresu e-mail jako subskrybenta nowości produktowych – newsletterów, gdzie przetwarzamy dane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia RODO – na podstawie Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu przesyłania aktualnych wiadomości w formie newsletterów na podany adres e-mail

4. Wykaz przetwarzanych danych osobowych

 • Dane wymagane do wysłania wiadomości za pośrednictwem internetowego formularza kontaktowego
  • Nazwa
  • Adres e-mail
 • Dane podczas rejestracji do newslettera – nowości produktowe
  • Adres e-mail
 • Dane wymagane do realizacji zamówienia
  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Stały adres lub inny adres korespondencyjny do celów dostawy przesyłki
  • Numer telefonu
 • Informacje rozliczeniowe
  • Imię i nazwisko
  • Stały adres lub inny adres korespondencyjny do celów rozliczeniowych
  • numer konta / IBAN
 • Dane kontaktowe w przypadku doręczenia przesyłki
  • Imię i nazwisko
  • Stały adres lub inny adres korespondencyjny do celów dostawy przesyłki
  • Numer telefonu – w celu potwierdzenia terminu, godziny i miejsca dostawy lub w przypadku dokonania zmiany zamówienia
  • Adres e-mail – w celu wysłania elektronicznego potwierdzenia zamówienia i zmiany statusu zamówienia, jednocześnie jako awaryjny środek komunikacji, jeśli klient nie jest dostępny pod podanym numerem telefonu.

5. Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych

Ponadto przetwarzamy Twoje dane osobowe, które przetwarzaliśmy lub przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO – w ramach wypełniania obowiązków operatora VI GROUP, spol. s r.o. wobec klientów i klientów, przetwarzamy dalej w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych w zakresie podatków i rachunkowości, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. prowadzenie indywidualnej ewidencji księgowej Twoich potwierdzonych zamówień oraz fakturowanie w celu dostarczenia wybranych towarów do Ciebie adres kontaktowy w rozumieniu ustawy nr. 431/2002 Dz.U. o rachunkowości, z późniejszymi zmianami, w przypadkach udowodnienia zgodności z obowiązkami podatkowymi wynikającymi z przepisów podatkowych Ustawa nr 595/2003 Dz.U. o podatku dochodowym, ustawa nr 563/2009 Dz.U. o administracji podatkowej itp.), muszą być przechowywane przez okres określony przez odpowiednie przepisy. W każdym przypadku kierujemy się zasadą minimalizacji przechowywania danych osobowych w rozumieniu art. 5 ust. 1 lit. e) RODO, w związku z czym Twoje dane osobowe, które nie podlegają archiwizacji na podstawie szczególnych przepisów prawa, zostaną usunięte lub zanonimizowane.

Dane osobowe przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania bieżących wiadomości marketingowych przetwarzamy dane przez okres 3 lat lub do czasu wycofania zgody. W przypadku zakończenia okresu przetwarzania danych skontaktujemy się pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdy zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu może zostać przywrócona i przedłużona na kolejny okres przetwarzania. Jeśli nie wyrazisz zgody przy przywracaniu i przedłużaniu celu przetwarzania lub jeśli nie odpowiesz na nawiązany kontakt, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych – tj. automatycznie usuniemy dane z rejestrów, technicznie usuniemy dane elektroniczne z systemów i fizycznie je zniszczymy.

Dane osobowe przetwarzane w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, które zostały pozyskane w odpowiedzi na przesłane przez Państwa zapytanie/sugestię lub zapytanie dotyczące świadczonych usług i dostarczonych produktów, gdy było to niezbędne do weryfikacji zasadności żądania, lub do nawiązania późniejszego kontaktu z klientem/osobą, której dane dotyczą, po przetworzeniu nie zostały następnie przekazane do stosunku przedumownego lub umownego, są niezwłocznie usuwane.

Jako Administrator zapewnimy usunięcie danych osobowych bez zbędnej zwłoki po zakończeniu wszystkich stosunków umownych między Tobą a Operatorem; Lub

 • wszystkie Twoje zobowiązania wobec Operatora wygasły; lub
 • wszystkie Twoje skargi i wnioski zostały rozpatrzone; lub
 • wszystkie inne prawa i obowiązki pomiędzy Tobą a Operatorem zostały uregulowane; lub
 • wszystkie cele przetwarzania określone przez prawo lub cele przetwarzania, na które wyraziłeś zgodę, zostały spełnione, jeśli przetwarzanie zostało przeprowadzone za zgodą osoby, której dane dotyczą; lub
 • upłynął okres, na jaki udzielono zgody lub osoba, której dane dotyczą, wycofała swoją zgodę; lub
 • wniosek osoby, której dane dotyczą, o usunięcie danych osobowych został spełniony i spełniono jeden z powodów uzasadniających zastosowanie się do tego żądania; lub
 • zaistniał decydujący fakt prawny dla zakończenia celu przetwarzania, a jednocześnie upłynął okres przechowywania ochrony określony w odniesieniu do zasady minimalizacji okresu przechowywania danych osobowych;
 • a jednocześnie uzasadniony interes Operatora nie trwa, wszystkie obowiązki Operatora określone przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, które wymagają przechowywania danych osobowych osoby zainteresowanej (w szczególności w celach archiwizacyjnych, przeprowadzania kontroli podatkowych itp.) wygasły lub które nie byłyby możliwe do spełnienia bez ich przechowywania.

W żadnym wypadku nie przetwarzamy przypadkowo uzyskanych danych osobowych w żadnym określonym przez nas celu. W miarę możliwości poinformujemy osobę, której dane dotyczą, do której należą przypadkowo pozyskane dane osobowe, o ich przypadkowym pozyskaniu i, w zależności od charakteru sprawy, zapewnimy jej niezbędną współpracę prowadzącą do przywrócenia kontroli nad jej danymi osobowymi. Natychmiast po tych niezbędnych działaniach mających na celu rozwiązanie sytuacji natychmiast zniszczymy wszystkie przypadkowo uzyskane dane osobowe w bezpieczny sposób.

Jeśli są Państwo zainteresowani dalszymi informacjami na temat konkretnego okresu przechowywania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych podanych na naszej stronie internetowej.

6. Systemy kamer w naszej siedzibie

Nasze pomieszczenia (wewnątrz i na zewnątrz) są monitorowane przez system bezpieczeństwa kamerowego z możliwością nagrywania. System bezpieczeństwa przy operacji realizowany jest zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO – prawnie uzasadniony interes w celu ochrony mienia przed kradzieżą lub uszkodzeniem, a także w celu wyjaśnienia ewentualnej nielegalnej działalności. Operatorem systemu kamer jesteśmy my, VI GROUP, spol. s r.o., Roľnícka 157 Bratislava – city centrum Vajnory, 831 07, ID: 35972131

Okres przechowywania nagrań z kamery wynosi 72 godziny.

7. Ujawnianie danych

Administrator w żadnym wypadku nie publikuje uzyskanych danych.

8. Transgraniczne przekazywanie danych osobowych

Nie dochodzi do transgranicznego przekazywania danych osobowych.

9. Prawa i obowiązki osoby, której dane dotyczą

 • Klient jest zobowiązany do podania tylko kompletnych i prawdziwych danych.
 • Klient zobowiązuje się do aktualizacji swoich danych w przypadku zmiany, najpóźniej przed pierwszym zamówieniem następującym po zmianie.
 • Klient zobowiązuje się, że jeśli poda dane osobowe osoby trzeciej (imię, nazwisko, numer telefonu), robi to tylko za jego zgodą, a osoba, której dane dotyczą, zapozna się z procedurami, prawami i obowiązkami określonymi na tej stronie.
 • Jako nasz klient i osoba, której dane dotyczą, masz prawo decydować o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w określonym zakresie. Możesz skorzystać z praw wymienionych poniżej:
  • Osobiście w punkcie kontaktowym Operatora Roľnícka 157 Bratysława – centrum Vajnory, 831 07;
  • Za pośrednictwem naszego Telecentrum: 0948 132 120;
  • Przez e-mail: atelier@vigroup.sk;
  • Pisemnie na adres Operatora: VI GROUP, spol. s r.o., Roľnícka 157 Bratysława – centrum Vajnory, 831 07

Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzieć tak szybko, jak to możliwe, ale zawsze odpowiemy nie później niż 30 dni po otrzymaniu Twojego żądania. Obowiązujące przepisy prawa oraz Rozporządzenie RODO lub Ustawa zapewniają w szczególności:

Prawo dostępu – Masz prawo zażądać od nas potwierdzenia, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane, a jeśli tak, to uzyskać kopię tych danych oraz dodatkowe informacje wynikające z art. 15 Rozporządzenia lub art. 21 Ustawy. Jeśli zbieramy dużą ilość danych o Tobie, możemy wymagać od Ciebie określenia zakresu konkretnych danych, które przetwarzamy na Twój temat.

Prawo do sprostowania – Aby stale przetwarzać tylko aktualne dane osobowe o Tobie, musisz jak najszybciej powiadomić nas o ich zmianie. Jeśli przetwarzamy nieprawidłowe dane o Tobie, masz prawo zażądać ich poprawienia.

Prawo do usunięcia danych – Jeżeli spełnione są warunki określone w art. 14 rozporządzenia lub art. 23 ustawy, możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych. W związku z tym możesz żądać usunięcia, jeśli na przykład wycofałeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania, lub jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem lub cel, dla którego przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe, przestał istnieć i nie przetwarzamy ich w innym kompatybilnym celu. Nie usuniemy jednak Twoich danych, jeśli będzie to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – Jeśli spełnione są warunki art. 18 Rozporządzenia lub § 24 Ustawy, możesz zażądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. W związku z tym możesz zażądać ograniczenia, na przykład, gdy sprzeciwiasz się dokładności przetwarzanych danych lub jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem i nie chcesz, abyśmy usunęli dane, ale potrzebujesz ograniczenia ich przetwarzania podczas korzystania ze swoich praw. Nadal przetwarzamy Twoje dane, jeżeli istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do przenoszenia – Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub w celu realizacji zawartej z Tobą umowy, a jednocześnie odbywa się w sposób zautomatyzowany, masz prawo otrzymać od nas swoje dane osobowe, które uzyskaliśmy od Ciebie w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli jesteś zainteresowany i jest to technicznie wykonalne, przekażemy Twoje dane osobowe bezpośrednio innemu administratorowi. Prawo to nie będzie miało zastosowania do przetwarzania dokonywanego w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej, lub jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub uzasadnionych interesów strony trzeciej, masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Na podstawie Twojego sprzeciwu ograniczymy przetwarzanie danych osobowych i o ile nie wykażemy ważnych prawnie uzasadnionych powodów przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub powodami ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych i usuniemy Twoje dane osobowe. Przysługuje Pani/Panu prawo w dowolnym momencie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania w zakresie, w jakim dotyczy to takiego marketingu bezpośredniego. Po wyrażeniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tym celu.

Prawo do wniesienia skargi – Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych jest sprzeczne z rozporządzeniem lub ustawą, masz prawo złożyć skargę do jednego z właściwych organów nadzorczych, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Republiki Słowackiej organem nadzorczym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratysława, Słowacja, strona internetowa: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

Prawo do wycofania zgody – Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie już przeprowadzone. Jeśli w dowolnym momencie później zdecydujesz, że jesteś zainteresowany otrzymywaniem od nas ofert sprzedaży i marketingu dotyczących naszych produktów i usług, możesz odwołać swoją zgodę (lub sprzeciw) w dowolnym momencie za pomocą dowolnej z powyższych form kontaktu.

10. Dane kontaktowe Urzędu i Inspektora Ochrony Danych

Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej
Adres:
Hraničná ulica Street, No. 12
820 07, Bratysława 27
Republika Słowacka

REGON: 36 064 220

Poczta:
poniedziałek - czwartek: 8:00 - 15:00
Piątek: 8:00 - 14:00

Konsultacje telefoniczne z zakresu ochrony danych osobowych:
wtorek i czwartek od 8:00 do 12:00, telefon: +421 2 323 132 20

Sekretariat Prezesa Urzęd, telefon: +421 2 323 132 11

Sekretariat Urzędu , telefon: +421 2 323 132 14

Faks: +421 2 323 132 34

Rzecznik:
telefon komórkowy: 0910 985 794
e-mail: hovorca@pdp.gov.sk

E-mail contacts:
a) ogólnie: statny.dozor@pdp.gov.sk
b) w celu udzielenia informacji zgodnie z ustawą nr. 211/2000 Dz.U.: info@pdp.gov.sk
c) strona internetowa: webmaster@pdp.gov.sk
d) składanie wniosków o udzielenie informacji zgodnie z ustawą nr 211/2000 Dz.U. o bezpłatnym dostępie do informacji, skorzystaj z formularza online.
e) adres e-mail, za pośrednictwem którego Urząd udzieli Państwu porad w zakresie ochrony danych osobowych. Jest on przeznaczony dla dzieci, młodzieży, studentów, nauczycieli, rodziców, którzy podejrzewają, że ich dane osobowe zostały niewłaściwie wykorzystane: ochrana@pdp.gov.sk

Przykładowy wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie internetowej Urzędu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/konanie-o-ochrane-osobnych-udajov.

11. Bezpieczeństwo strony internetowej

Strona internetowa https://www.vigroup.sk/ wykorzystuje szyfrowane połączenie SSL do każdego połączenia użytkownika i transmisji jakichkolwiek danych, co uniemożliwia osobom trzecim dostęp do przesyłanych danych podczas ich transmisji w Internecie i modyfikowanie takich danych przez osoby trzecie. Bazy danych operatora zawierające dane osobowe są chronione szyfrowaniem i niepublicznymi danymi dostępowymi zgodnie z najnowszymi standardami technicznymi.

12. Polityka plików cookie

Zgodnie z §55 ust. 5 ustawy Rady Narodowej Republiki Słowackiej nr 351/2011 Dz.U. o komunikacji elektronicznej, z późniejszymi zmianami, chcielibyśmy poinformować Cię o używaniu plików cookie i zwrócić uwagę na możliwość zmiany ustawień przeglądarki internetowej w przypadku, gdy aktualne ustawienia korzystania z plików cookie nie odpowiadają Tobie.

Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które mogą być wysyłane do przeglądarki internetowej podczas odwiedzania strony internetowej i przechowywane na urządzeniu (komputerze lub innym urządzeniu z dostępem do Internetu, takim jak smartfon lub tablet), a dokładniej w folderze na pliki przeglądarki internetowej. Pliki cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, datę ich utworzenia oraz informacje, dzięki którym witryna może "zauważyć" określone dane wejściowe, ustawienia i preferencje (takie jak login, mowa, rozmiar czcionki i inne preferencje wyświetlania) przez określony czas, dzięki czemu nie trzeba ich ponownie wprowadzać podczas kolejnych wizyt lub podczas nawigacji po stronie. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do przechwytywania sposobu korzystania z witryny i analizowania jej. Istnieją tak zwane sesyjne pliki cookie, które są usuwane po zamknięciu okna przeglądarki, oraz tak zwane stałe pliki cookie, które są przechowywane przez dłuższy czas na dysku twardym i dopiero po określonym czasie są usuwane przez przeglądarkę.

Korzystanie z plików cookie

Korzystając ze stron internetowych obsługiwanych przez VI GROUP, spol. s r.o. wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej. Jeśli odwiedzasz naszą stronę internetową, masz włączoną w przeglądarce akceptowanie plików cookie, nie zmieniasz ustawień przeglądarki i kontynuujesz odwiedzanie naszej witryny, uważamy to za akceptację naszych warunków korzystania z plików cookie. Pliki cookie, których używamy, nie wyrządzają szkód na Twoim komputerze.

Dlaczego używamy plików cookie?

Używamy plików cookies w celu optymalnego tworzenia i ciągłego ulepszania naszych usług, dostosowywania ich do Twoich zainteresowań i potrzeb, ulepszania ich struktury i treści, a także tworzenia dla Ciebie ciekawych ofert. Operator VI GROUP, spol. s r.o. nie wykorzystuje danych uzyskanych za pomocą plików cookie jako danych kontaktowych do kontaktu za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub telefonu. W zakresie, w jakim poszczególne wdrożone pliki cookies przetwarzają dane, przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia RODO – prawnie uzasadniony interes w celu utrzymania jak najlepszej funkcjonalności i optymalizacji strony internetowej oraz narzędzi promocyjnych, w celu ukierunkowanego i skutecznego marketingu oraz remarketingu.

Jak można zmienić ustawienia plików cookie?

Większość przeglądarek internetowych jest wstępnie ustawiona na automatyczne akceptowanie plików cookie. Możesz zmienić to ustawienie, blokując pliki cookie lub powiadamiając Cię, jeśli pliki cookie mają być wysyłane na Twoje urządzenie. Instrukcje dotyczące zmiany plików cookie można znaleźć w opcji "pomoc" każdej przeglądarki. Jeśli korzystasz z różnych urządzeń w celu uzyskania dostępu do witryny (np. komputera, smartfona, tabletu), zalecamy dostosowanie każdej przeglądarki na każdym urządzeniu do Twoich preferencji dotyczących plików cookie.

Konkretne kroki dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych można znaleźć tutaj:
Chrome
Safari
Internet Explorer
Firefox
Android

Dlaczego warto zachować ustawienia plików cookie?

Wykorzystanie plików cookie i ich zgoda w przeglądarce internetowej należy do Ciebie. Jeśli jednak zmienisz ich ustawienia, niektóre z naszych stron internetowych mogą mieć ograniczoną funkcjonalność i ograniczony komfort użytkownika.