Téma: Klientske zmeny

post image
background image

Tento rok sme začali s výstavbou dvoch nových projektov. V Petržalke, neďaleko obľúbeného Draždiaku, sa nachádza  Topoľčianska a výhľad na Malé Karpaty máte zaručený z projektu Verdena  v Rači. 

S postupom prác na stavbe prichádzame do fázy, kedy oslovujeme klientov s otázkou, či majú záujem o klientske zmeny. Viac o tom, čo sú klientske zmeny, ako u nás prebiehajú, ktoré zásahy nie sú povolené i s akou bizardnou požiadavkou sme sa stretli, sa dozviete v rozhovore s architektkou, ktorá zastrešuje celý proces klientskych zmien.

NA ZAČIATOK BY SME SI MOHLI POVEDAŤ, ČO SÚ VLASTNE KLIENTSKÉ ZMENY?

A: Ide o akúkoľvek zmenu o ktorú klient požiada, týkajúcu sa úprav nehnuteľnosti oproti pôvodnému projektu. Môže ísť o menšie či väčšie úpravy, ako napríklad predpríprava na klimatizáciu, úprava polôh elektroinštalácií, doloženie obkladu po strop, výmena laminátovej podlahy za dlažbu atď.

U nás máme klientske zmeny rozdelené do dvoch fáz. Prvá sa týka stavebných zmien, v tomto prípade sa jedná o spoplatnený úkon. V druhej fáze výberu štandardu vyzveme k výberu štandardu všetkých klientov. Klienti si môžu v zmysle dizajn manuálu bezplatne navoliť dekory niektorých prvkov štandardného vybavenia v takom rozsahu, v akom ho majú zadefinované v kúpnej zmluve. V prípade, že požadujú zmeny v štandardnom vybavení nad rámec tejto zmluvy, jedná sa o spoplatnenú zmenu.

POĎME SI BLIŽŠIE POPÍSAŤ STAVEBNÉ ZMENY. ČO VŠETKO SEM SPADÁ?

A: Ide o zmeny, týkajúce sa úpravy dispozície, stavebné úpravy, zmeny vnútorných inštalácii (vodovod, kanalizácia, elektroinštalácia, vykurovanie, vzduchotechnika), ako aj drobné úpravy polohy koncových zariaďovacích predmetov a inštalácií, zmeny otvárania dvier atď.

Ako bolo spomenuté vyššie, stavebné zmeny sú spoplatnené. Máme zadefinované dve cenové hladiny poplatku za  stavebné zmeny v závislosti od náročnosti stavebnej zmeny.

V cene je zahrnuté úvodné stretnutie s architektom, spracovanie jednej alternatívy navrhovanej klientskej zmeny spolu s jednou konzultáciou s architektom. V danej sume je tiež zahrnutá jedna alternatíva spracovania zmien výberu štandardného vybavenia bytu v druhej fáze klientskych zmien. Za každú dodatočnú úpravu či konzultáciu bude opätovne poplatok účtovaný opätovne. K tejto platbe následne rozpočtár pripočíta konkrétne požadované práce. Pre lepšiu orientáciu máme spracovaný cenník stavebných zmien, ktorý klienti obdržia v úvodnom maile.

Je potrebné mať na pamäti, že niektoré úpravy si vyžadujú zásah do iných profesií ako napr. statika, elektroinštalácia, zdravotechnika a pod., čo znamená aj dodatočné náklady, na vypracovanie projektovej dokumentácie externých profesistov, ktoré bude potrebné uhradiť. Táto vyčíslená suma bude klientovi vopred zaslaná na odsúhlasenie.

V prípade, že sa po vypracovaní projektu rozhodnete nerealizovať navrhnuté zmeny, poplatok za ich spracovanie architektom, bude aj napriek tomu účtovaný.

TAK SI ASPOŇ VYMENUJME NAJČASTEJŠIE OPOMÍNANÉ ZMENY, S KTORÝMI SA STRETÁVAŠ.

A: Medzi najčastejšie žiadané stavebné úpravy zo strany klientov, patrí predpríprava pre klimatizáciu, zámena vane za sprchový kút a opačne, zmena bezpečnostnej triedy vstupných dverí, smer otáčania interiérových dverí, zmena koncových prvkov elektroinštalácií,  predpríprava pre zmenu umiestnenia el. spotrebičov (napr. zariadenie kuchynskej linky, práčka, sušička), predpríprava pre sanitu mimo štandardného zariadenia ako napríklad príprava pre bidet či posun vývodov vody a odpadu.

SÚ AJ TAKÉ ZMENY, KTORÉ ZÁKAZNÍCI VYŽADUJÚ, ALE NIE SÚ POVOLENÉ? SPOMÍNAŠ SI NA NEJAKÝ "EXTRÉM"?

A: Áno, vždy sa niečo nájde. 😊 Napríklad si pamätám klienta, ktorý si zakúpil dvojizbový byt s obrovskou terasou a pri stavebných zmenách požadoval kompletne prestrešiť a uzatvoriť terasu. Jeho víziou bolo prerobiť svoj dvojizbový byt na štvorizbový. Z môjho pohľadu je to nezmysel. Ľudia si často neuvedomujú, že takéto zmeny nespĺňajú normou stanovené požiadavky na svetlotechniku. Proste chcú mať 4 obytné izby za cenu dvoch aj na úkor toho, že v dvoch z nich by nemali žiadne okno. Skúste hádať, dá sa skolaudovať byt, v ktorom je spálňa bez vetrania a okna?

Máme však presne definované, ktoré stavebné zmeny nie sú povolené a zároveň si vyhradzujeme právo niektoré požiadavky aj odmietnuť.

Keď to mám vo všeobecnosti zhrnúť, ide napríklad o také, ktoré by akýmkoľvek spôsobom odporovali všeobecne záväzným predpisom, technickým normám a vyhláškam a ktoré by ohrozovali dokončenie stavby a kolaudáciu objektu. Ďalej ide o zmeny, ktoré by zasahovali do statiky, inžinierskych sietí, protipožiarnych opatrení, prípadne menia konštrukciu stropov a úroveň podláh.

Kategóriou samou o sebe sú zásahy do fasády, nakoľko je definovaná ako architektonické dielo, ktoré chráni samotný autorský zákon. Keď mám byť konkrétna, tak napríklad vývod pre digestor na fasádu, doplnenie vývodu na vodu do priestorov balkónov či loggií, zmena členenia a veľkosti zasklených stien, balkónových dverí a okenných otvorov, zmena farebnosti zábradlia sú nepovolenými zásahmi.

Z POVEDANÉHO VYŠSIE MI TO PRIPADÁ, ŽE ŽIADNA ZMENA, KTORÁ SA TÝKA EXTERIÉRU NIE JE POVOLENÁ, ALEBO SA MÝLIM? ČO V PRÍPADE, KEĎ NIEKOMU CELÝ DEŇ SVIETI SLNKO DO BYTU A CHCEL BY SI NAINŠTALOVAŤ KLÍMU ALEBO ŽALÚZIE?

A: Pre takéto prípady, ako napríklad umiestnenie externých klimatizačných jednotiek, exteriérových žalúzií, realizáciu tieniacich prvkov na fasáde, máme presne zadefinované povolené exteriérové prvky, V prípade, že klient požaduje zmenu nad rámec tohto zadefinovania, je povinný požiadať písomne o súhlas autora diela. Vo všeobecnosti sa snažíme vychádzať klientom v ústrety a ak požadujú zmenu ktorú neumožňujeme, komunikujeme s nimi aj možné náhradné riešenia.

SÚ NEJAKÉ LEHOTY NA VYKONANIE STAVEBNÝCH ÚPRAV?

A: Stavebné úpravy musia byť uzatvorené ešte pred ukončením hrubej stavby a zároveň je potrebné, aby boli ukončené skôr, ako sa začnú stavebné práce v konkrétnom byte. Po ukončení stavebných zmien nasleduje fáza výberu štandardného vybavenia. Tu máme rovnako stanovené konkrétne termíny, aby sa stihol v dostatočnom predstihu objednať stavebný materiál.

KEĎŽE SI SPOMENULA DRUHÚ FÁZU KLIENTSKÝCH ZMIEN, POĎME SI JU BLIŽŠIE CHARAKTERIZOVAŤ.

A: Na začiatok musíme ozrejmiť, aké má klient možnosti. Pri zakúpení nehnuteľnosti u nás, je už v kúpnej cene započítané štandardné vybavenie.

To znamená, že máme vopred pripravený dizajn manuál (ďalej len DM) so širokou paletou možností výberu vybavenia od rôznej farebnosti a vzorov podláh, dlažieb či interiérových dverí. Ide o kvalitné materiály a prvky, citlivo vybrané architektom tak, aby pri rôznych kombináciách medzi sebou harmonicky ladili.

Preto môžeme hovoriť o niekoľkých variantoch klientskych zmien.

Klient si z ponuky štandardného vybavenia uvedeného v DM navolí finálnu kombináciu prvkov a nedochádza k žiadnym dodatočným stavebným úpravám. Tento výber má v cene bytu a teda nič nedopláca.

Klient však môže požiadať o zmenu/zmeny v štandardnom zariadení, ktoré sú nad rámec ponúkaného výberu uvedeného v DM. Spadá sem obklad po strop, zjednotenie špárorezu, dlažba v priestoroch nad rámec navrhnutého riešenia atď.. Všetky tieto dodatočné úpravy sú spoplatnené.

Ďalšiu možnosťou je, že si záujemca vyberie štandardné zariadenie, ale v rámci vyhotovenia sa vykonajú aj stavebné zmeny. Týka sa to napríklad výmeny vane za sprchový kút, zmeny v dispozícií, kde sa automaticky mení množstvo obkladov, výmeny dverí či laminátových podláh atď. V tomto prípade už uhradil poplatok za stavebné zmeny, nebude mu teda dodatočne účtovaný. Bude však doplácať objem, stavebného materiálu nad rámec pôvodnej dispozície bytu, ale aj naopak. Ak sa množstvo materiálu zníži, klientovi vrátime rozdiel v cene formou dobropisu po uhradení poslednej splátky za byt.

Klient sa však môže rozhodnúť, že nemá záujem o štandardné vybavenie a byt požaduje ako holopriestor. Vtedy mu odovzdávame objekt bez štandardného zariadenia a jeho realizáciu si rieši vo vlastnej réžii. V prípade, že má klient záujem len o niektoré prvky zo štandardného vybavenia,  poskytujeme možnosť  čiastočného odpočtu.  To znamená, že sa realizujú len niektoré časti zariadenia a ostatné, kt. si tam v rámci prvotne naplánovaného projektu neželá, sa odpočítajú v zmysle cenníkových cien.

AKÝ JE POSTUP, KEĎ CHCEM ZAPRACOVAŤ NEJAKÉ KLIENTSKÉ ZMENY?

A: Po podpise zmluvy, vás bude kontaktovať architekt prostredníctvom emailu, aby vás informoval o stavebných zmenách, možnostiach stavebného vybavenia či zmenách v štandardnom vybavení.

V prípade, že sa pre takúto možnosť rozhodnete, dohodne si s vami stretnutie, kde spolu prejdete vaše požiadavky. Osobné stretnutie je možné nahradiť aj elektronickou komunikáciou v prípade, že máte možnosť pripraviť podklady v zodpovedajúcej kvalite. Do 30 dní, niekedy sa táto lehota môže v dôsledku náročnejších požiadaviek aj predĺžiť, vám zašleme nacenenie požadovaných klientskych zmien. Najneskôr do troch pracovných dní, musí byť táto zmena klientom schválená. Po písomnom odsúhlasení návrhov,  bude klientovi vystavená zálohová faktúra, ktorú je povinný uhradiť do stanoveného termínu jej splatnosti. V prípade že úhrada prebehne v poriadku, vydáme realizačný príkaz na klientsku zmenu. Sumu za toto zariadenie mu vrátime rovnako ako pri predošlom variante, po poslednej splátke za byt.

A POSLEDNÁ OTÁZKA, KEDY BY SI KLIENTSKE ZMENY NEODPORUČILA?

A: Budem úprimná. Je potrebné si zvážiť, či sa klientske zmeny klientovi finančne vyplatia. Ak požaduje len drobné zmeny, ako napríklad posun dvoch zásuviek, zmenu by po zarátaní poplatku za stavebné zmeny vo finále niekoľkonásobne preplatil. Ak si dá túto zmenu vyhotoviť po prevzatí bytu šikovným elektrikárom, bude ho stáť omnoho menej.

Odpoviem aj z opačného súdka, ak klient zvažuje klimatizáciu, odporúčame mu predprípravu vyhotoviť v stavebných zmenách a to najmä v prípade, že uvažuje s vyšším počtom interiérových jednotiek. Ak sa rozhodne realizovať trasovanie klimatizačného vedenia po prevzatí bytu, bude nevyhnutné rozbiť značnú časť bytu, všetko vyspravovať, nanovo maľovať atď. Po takýchto úkonoch v novostavbe túži len skúsený stavebný pôžitkár.