Štatút súťaže spoločnosti VI GROUP, spol. s r. o. s názvom „Staviame Vaše domovy, ale domov tvoria maličkosti“

post image
background image

Štatút súťaže spoločnosti VI GROUP, spol. s r. o. s názvom „Staviame Vaše domovy, ale domov tvoria maličkosti“

 Preambula

Štatút súťaže je jediným záväzným dokumentom upravujúcim pravidlá súťaže tak, aby boli zrozumiteľné pre účastníkov súťaže.

I. Vyhlasovateľ súťaže

Vyhlasovateľom súťaže je:

VI GROUP, spol. s r. o.

Roľnícka 157

831 07 Bratislava – mestská časť Vajnory

IČO: 35972131

DIČ: 2022119352

IČ DPH: SK2022119352

(ďalej len „vyhlasovateľ “)

 II. Účel súťaže

 1. Cieľom súťaže je zvýšenie počtu odoberateľov VI Newslettra vyhlasovateľa súťaže a podpora a zviditeľnenie partnerov súťaže.
 2. Celé znenie súťaže je vyhlásené a oznámené v textovom znení na webovom sídle vyhlasovateľa, konkrétne v sekcii Novinky.

III. Termín konania súťaže

Termín súťaže je stanovený na obdobie od 10.7.2023 – 31.8.2023.

Vyhlásenie výhercov súťaže sa uskutoční v týždni od 4.9. – 8.9.2023.

 IV. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

 1. Súťaž sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky.
 2. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila vek 18 rokov, a ktorá splní podmienky účasti v súťaži podľa článku V. tohto štatútu (ďalej len „účastník súťaže“). Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci vyhlasovateľa súťaže, zamestnanci spriaznených osôb vyhlasovateľa súťaže, ako aj ich blízke osoby v zmysle ustanovenia § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

V. Pravidlá súťaže

 1. Do súťaže sa môže záujemca zapojiť tým, že sa stane odoberateľom newslettra spoločnosti VI GROUP, spol. s r. o.. A to nasledovným spôsobom. Na webovom sídle vyhlasovateľa www.vigroup.sk vyplní formulár nazvaný VI Newsletter, kde uvedie svoju platnú e-mailovú adresu a formulár odošle. Podmienkou účasti je, že v čase trvania súťaže, t.j. od 11.7.2023 – 31.8.2023, bude účastník súťaže odoberateľom newslettra spoločnosti VI GROUP, tzn. jeho platná emailová adresa, bude súčasťou adresára spoločnosti VI GROUP, spol. s .r. o.. Poskytnutím údaju o platnej emailovej adrese záujemca súhlasí so spracovaním tohto údaju pre účely zaslania VI Newslettra od momentu prihlásenia k odberu do obdobia, kedy svoj súhlas odoberie zaslaním emailu na adresu unsubscribe@vigroup.sk
 2. Každý účastník súťaže sa môže zapojiť do súťaže iba raz, a to v stanovenom termíne  a uvedením jeho platnej emailovej adresy.
 3. Do žrebovania bude zaradený každý účastník s platnou emailovou adresou, ktorá bola doručená do formulárového systému vyhlasovateľa v dobe trvania súťaže.
 4. Za nie platnú emailovú adresu sa bude považovať každá emailová adresa, ktorá v prípade vyžrebovania a odoslania informácie o výhre sa vráti späť na emailovú adresu z ktorej bol informačný email zaslaný, prípadne príde na tento email informácia o nedoručení emailu výhercovi z akéhokoľvek dôvodu.
 5. Účastník súťaže má v rámci súťaže nárok iba na jednu výhru.
 6. Celkový počet výhercov súťaže, ktorí budú vyžrebovaní vyhlasovateľom súťaže, je definovaný v súťažnom texte uvedenom na webovom sídle vyhlasovateľa.
 7. Spôsob určenia výhercu súťaže spomedzi účastníkov súťaže: výhercovia súťaže budú vyžrebovaní zo všetkých účastníkov súťaže, ktorí splnili podmienky súťaže, marketingovým pracovníkom vyhlasovateľa súťaže v jeho sídle.
 8. Vyžrebovaní výhercovia resp. emailové adresy, kt. budú vyžrebované, budú zverejnené na webovom sídle vyhlasovateľa vigroup.sk v období od 4.9. – 14.9.2023 v sekcii Novinky.

 VI. Výhry v Súťaži

\ 1. cena

2 x poukážka s 20 % zľavou na vytvorenie kreatívnej omietky na mieru spoločnosťou Wandwall. Poukážka je časovo obmedzená, a to do 31.8.2024.

Poukážku je možné uplatniť pri záväznej objednávke vytvorenia kreatívnej omietky medzi výhercom a spoločnosťou Wandwal. Po vytvorení záväznej objednávky bude výhercom odrátaná zľava v takej výške, aká je uvedená na výhernej poukážke.  Do záväznej objednávky je možné zarátať: návrh, zameranie, prácu a materiál potrebný na vytvorenie kreatívnej omietky.

Kontaktná osoba za spoločnosť Wandwall: Martin Kríko, wandwallcreative@gmail.com

 

\ 2. cena

3 x ročné predplatné časopisu SAB/ Stavebníctvo a bývanie. Tlačenú verziu dostanú výhercovia priamo na poštovú adresu, ktorú poskytnú spoločnosti MEDIA/ST – publishing house, Moyzesova 35, 010 01 Žilina, IČO: 36 380 849, IČ DPH: SK2020102568, Číslo účtu: 2628151372 / 1100, IBAN: SK17 1100 0000 0026 2815 1372,  Banka: Tatra banka, a.s. pobočka: Žilina, SWIFT: TATRSKBX Spoločnosť je zapísaná v OR Okresný súd Žilina, Oddiel Sro, vložka číslo11190/L

Kontaktná osoba za spoločnosť SAB: Barbora Podkrivacká,  podkrivacka@mediast.sk

 

\ 3. cena

      10 x  poukážka s uvedeným zľavovým kódom v hodnote 10% na celú objednávku od BOKSi s.r.o. alebo môžete zľavový kód uvedený na poukážke využiť ako bonus a k akejkoľvek objednávke dostanete navyše 5 BOKSov, 1 BOKSi kolieska, plus etikety a plomby v počte BOKSov. Uplatniť poukážku môžete  pri online objednávke na stránke www.boksi.sk, priamo v sekcii nákupný košík. 

BOKSi s.r.o. je spoločnosť, ktorá zapožičiava plastové boxy aj s príslušenstvom vhodné na sťahovanie, dovezie aj odvezie zapožičané boxy na základe záväznej online objednávky.

Kontaktná osoba za spoločnosť BOKSi s.r.o.: Mikuláš Tekeľ, mikulas.tekel@boksi.sk

 

\ 4. cena

10 x spoločenská hra s logom VI GROUP

Kontaktná osoba za spoločnosť VI GROUP, spol. s.r.o. –  Jana Synak, jana.synak@vigroup.sk

 

\ 5. cena

20 x športová čelenka s logom VI GROUP.

Kontaktná osoba za spoločnosť VI GROUP, spol. s.r.o. –  Jana Synak, jana.synak@vigroup.sk

 VI. Výhry a ich odovzdanie

 1. Predmety výhry v súťaži, ako aj počet výhier sú definované v článku VI.
 2. Výhercovia súťaže budú o získaní výhry oboznámení v týždni od 9.2023 – 14.9.2023, a to prostredníctvom emailovej správy. Pracovník marketingového oddelenia spoločnosti VI GROUP bude výhercov kontaktovať cez emailový kontakt, kt. súťažiaci uviedli do VI newslettra. Budú vyzvaní, aby vyhlasovateľovi súťaže alebo spoločnosti MEDIA/ST (v prípade výhry tlačenej verzie magazínu SAB) poskytli svoju platnú poštovú adresu, na ktorú im bude výhra zaslaná.
 3. Výhercovia sú povinní poskytnúť organizátorovi súťaže potrebnú súčinnosť za účelom odovzdania výhier. Organizátor je oprávnený pri kontaktovaní výhercu požadovať od výhercov súťaže súhlas so spracovaním ich osobných údajov v rozsahu meno, email, telefónne číslo, adresa na doručenie výhry.
 4. Poskytnutie týchto údajov od každého výhercu je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie bude považované za neposkytnutie súčinnosti na strane výhercu, ktorá je nevyhnutná na odovzdanie výhry. Každý účastník svojou účasťou v hre, t. j. potvrdzujúcim úkonom v zmysle zák. č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) ako dotknutá osoba vyjadruje vážny, slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav svojej vôle, ktorým vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov. Neposkytnutie týchto údajov tak spôsobuje výhercovi zánik jeho práva na výhru.
 5. Poskytnutím vyššie uvedených údajov udeľuje každý jeden výherca vyhlasovateľovi súhlas na spracovanie týchto údajov a súhlas na zverejnenie údajov v rozsahu emailový kontakt v zozname výhercov uverejnenom na oficiálnej stránke organizátora vigroup.sk v sekcii Novinky.
 6. V prípade, ak sa výherca súťaže neprihlási o výhru do 48 hodín od jeho oboznámenia o výhre spôsobom ako bolo uvedené v bode 2 tohto článku alebo výhru odmietne, má vyhlasovateľ súťaže, právo vybrať žrebovaním v nasledovných 2 pracovných dňoch náhradného výhercu súťaže, ktorému výhru oznámi a odovzdá postupom uvedeným vyššie.
 7. Vyhlasovateľ súťaže zašle výhru konkrétnemu výhercovi súťaže najneskôr do 30 dní, odkedy daný výherca súťaže poskytol vyhlasovateľovi súťaže kompletné kontaktné údaje podľa bodu 2 tohto článku.
 8. Ak výherca súťaže zásielku obsahujúcu výhru neprevezme od doručovacej spoločnosti, a neprevezme ju v lehote na to určenej od doručovacej spoločnosti, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.
 9. Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné  ju vymáhať súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné, v prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude oznámenie vyhlasovateľa súťaže o výsledkoch súťaže konečné a záväzné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako je uvedené v článku VI. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená vyhlasovateľom súťaže v tomto štatúte.

VIII. Osobitné ustanovenia

 1. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za to, že výherca v rámci oznámenia kontaktných údajov uviedol nesprávnu adresu, na ktorú mu mala byť zaslaná výhra. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá ani za iné dôvody, pre ktoré výhercovi nebola výhra doručená, s výnimkou dôvodov na strane vyhlasovateľa súťaže.
 2. Výhry presahujúce sumu stanovenú zákonom č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení sú predmetom dane z príjmu v zmysle tohto zákona, pričom vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za splnenie daňovej povinnosti výhercu súťaže.
 3. Vyhlasovateľ súťaže nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za chyby, poškodenia, či straty spojené s dodaním výhry výhercom. Vyhlasovateľ súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom súťaže, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Vyhlasovateľ súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za vady výhier a prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier, ani za riadne splnenie záväzkov zo strany poskytovateľov výhier.
 4. Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle Zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

IX. Ochrana osobných údajov

 1. Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami súťaže uvedenými v tomto štatúte súťaže a s tým, že vyhlasovateľ súťaže je oprávnený uverejniť výherné emailové adresy v takom znení, v akom sú prihlásené k odberu VI Newslettra,  na webovom sídle vyhlasovateľa súťaže vigroup.sk.
 2. Pre účely odovzdania výhier spracúva prevádzkovateľ súťaže, dodávateľ výhry a ďalšie subjekty spolupracujúce s prevádzkovateľom súťaže na dodaní výhry osobné údaje každého výhercu v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a adresa.
 3. Každý účastník súťaže má všetky práva dotknutej osoby, a to predovšetkým právo požadovať od prevádzkovateľa súťaže prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť svojich osobných údajov, právo odvolať súhlas (ak je súhlas právnym základom spracúvania), právo podať sťažnosť dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 4. Účasťou v súťaži účastník súťaže zároveň vyhlasuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie v rozsahu ustanovenia čl. 13 a nasl. GDPR, a že poskytované údaje sú správne a aktuálne. Informácie o spracúvaní osobných údajov vyhlasovateľom súťaže sú verejne dostupné na webovej stránke spoločnosti VI GROUP: https://www.vigroup.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov

X. Právo vyhlasovateľa zmeniť štatút súťažnej hry alebo odvolať súťaž

 1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť štatút súťaže a právo súťaž odvolať, a to aj bez uvedenia dôvodu alebo poskytnutia náhrady.
 2. Na účinnú zmenu štatútu súťaže alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní oboznámením na webovom sídle vyhlasovateľa www.vigroup.sk

 

V Bratislave dňa 29. 6. 2023

 

VI GROUP, spol. s r.o.

Ing. arch. Juraj Duška

konateľ